vineri, 6 octombrie 2017

Traducerea actelor necesare pentru înmatricularea vehiculelor aduse din străinătate

Orice autovehicul achiziționat din străinătate (sau chiar din țară de la cineva care l-a adus din străinătate și nu l-a înmatriculat încă în țară) este necesar să fie supus examinării Registrului Auto Român (RAR) pentru a-i obține Cartea de Identitate, Certificatul de Autenticitate și  Inspecția Tehnică Periodică (ITP). Programarea se face telefonic sau pe pagina de internet a instituției. Potrivit informațiilor publice de pe paginile prefecturilor și ale DRPCIV, etapele ce urmează sunt următoarele: 
  • Completarea tipizatelor (fișa de înmatriculare și cererea de înmatriculare). Acestea se obțin prin descărcare directă de pe pagina de internet a instituțiilor prefecturii, de la secțiunea tipizate și pot fi completate olograf.
  • Obținerea vizei de la organul fiscal competent al autorității administrației publice locale (DITL) de la locul de domiciliu.
  • Încheierea poliței de asigurare auto obligatorie (RCA), pe numele proprietarului vehiculului.
  • Traducerea și multiplicarea documentelor originale acolo unde este cazul - în acest sens se va apela la un birou de traduceri profesionist, care asigură traducerea rapidă și corectă a actelor - recomandăm WWW.ACTE-AUTO-TRADUCERI.RO.
  • Depunerea dosarului de înmatriculare/transcriere la ghișeele DRPCIV. 
Conform celor publicate de organele fiscale competente ale autorității administrației publice locale (DITL), actele necesare pentru obținerea vizei, sunt următoarele: ·        Actul de dobândire tradus în limba romana (acolo unde este cazul) în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;
·        Actele vehiculului (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, certificat de proprietate, după caz, în funcție de țara de proveniență a vehiculului) traduse în formă autorizată în limba română - - în acest sens se va apela la un birou de traduceri profesionist, care asigură traducerea rapidă și corectă a actelor - recomandăm WWW.ACTE-AUTO-TRADUCERI.RO;
·        Actul de identitate;
·        Cartea de identitate;
·        Fișa de înmatriculare;
·        Certificatul de atestare fiscală emis de DITL al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul (dacă vehiculul este achiziționat din țară);
·        Adeverința eliberata de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport marfă (dacă este cazul);
·        În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate se va solicita dovada faptului că respectivul mijloc de transport a fost radiat în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație ; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara ca nu deține documentul mai sus menționat și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii.

Conform datelor indicate pe pagina de internet a instituției, actele necesare pentru înmatriculare:a) Cererea solicitantului  Cerere;b) Fișa de înmatriculare completată cu datele proprietarului și având viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.  Fişă înmatriculare; În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare și a altei persoane, se va depune și fișa de înmatriculare completată cu datele acesteia.c) Actele vehiculului (cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare, certificat de proprietate, după caz, în funcție de țara de proveniență a vehiculului) traduse în formă autorizată în limba română- în acest sens se va apela la un birou de traduceri profesionist, care asigură traducerea rapidă și corectă a actelor - recomandăm WWW.ACTE-AUTO-TRADUCERI.RO;
d) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original și în copie. e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora.  Delegaţie f) Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excepția autovehiculelor și remorcilor noi;g) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;h) Dovada plății contravalorii certificatului de înmatriculare - se poate achita la ghișeul de depunere documente;i) Dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferențial - sumele se pot achita la ghișeul de depunere documente.j) Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepția vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor istorice;k) Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:- formularul "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport" și "Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;SAU- formularul "Certificat", prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport" și "Certificat", precum și a procedurii de eliberare a acestora.l) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.
WWW.ACTE-AUTO-TRADUCERI.RO x